Verras me

Algemene veilingvoorwaarden Flanders Auctions


Datum revisie: 24/08/2022

Antiques Belgium BV, in de hoedanigheid van Flanders Auctions, verder genaamd ‘het veilinghuis, deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Iedereen die op de kijkdagen de veiling bezoekt of aan de veiling deelneemt, aanvaardt volledig de gestelde voorwaarden:

Artikel_1
De openbare verkoping vindt plaats te Flanders Auctions, 8750 Wingene, Beernemsteenweg 99, volgens mondeling, schriftelijk, telefonisch en/of online opbod, in overeenstemming met de gebruikelijke Belgische voorwaarden. Eventuele geschillen worden beslecht door Belgisch recht.

Artikel_2
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen tegen de door hem geboden prijs aan te kopen. Hij heeft geen verhaal indien de verkoop om gelijk welke reden wordt gestaakt. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling.

Artikel_3
Op de toewijzingsprijs wordt een commissie gerekend van 25% of meer (zie artikel_7, C ingeval van Online live) voor de veilingkosten.

Artikel_4
Elke bieder dient zich te identificeren aan de hand van zijn naam, adres, telefoonnummer, eID of paspoort op het moment van de veiling, tijdens de kijkdagen of bij een online aanvraag tot deelname. Handelaars en/of venootschappen, dienen hun BTW nummer kenbaar te maken. Een vereniging of een vennootschap die optreedt als bieder dient haar statuten kenbaar te maken. De “online” deelname kan zowel via onze wesbite www.flandersauctions.be of via e-mail.

Het veilinghuis kan de deelname weigeren indien deze gegevens niet/onvolledig worden verstrekt.

Artikel_5
Afhankelijk van de aard en geschatte waarde van de goederen kan het veilinghuis een aanbetaling eisen als voorwaarde tot deelname aan de veiling. Elke betaalde aanbetaling wordt in mindering gebracht op uw factuurbedrag. Een overschot wordt binnen de 48 u na de veiling terugbetaald. De aanbetaling geldt als onderpand bij rouwkoop.

Artikel_6
Een veiling geschiedt per opbod en in de valuta van toepassing op de plaats van het veilinghuis. Concreet gebeurt een bieding bij Flanders Auctions in ’euro’. Een biedstap is het bedrag waarmee het huidige bod verhoogt. Meestal ligt het volgende, geldige bod in een veiling ongeveer 10% hoger dan het op dat moment geboden bedrag.

Bijvoorbeeld: als het huidige bod €1.000,00 bedraagt, zullen de volgende biedingen €1.100,00, €1.200,00, €1.300,00, bedragen. Afwijkingen hierop zijn mogelijk na beslissing van de veilingmeester, dezelfde afwijking zal aan de tegenbieder worden aangeboden.

Overzicht van de door Flanders Auctions gebruikte biedstappen:
€ 0 - € 199: + € 10
€ 200 - € 399: + € 20
€ 400 - € 999: + € 50
€ 1.000 - € 1.999: + € 100
€ 2.000 - € 3.999: + € 200
€ 4.000 - € 9.999: + € 500
€ 10.000 - € 20.000: + € 1.000

Artikel_7
Belgische als buitenlandse kopers die niet aanwezig zijn, of zich niet laten vertegenwoordigen op de veiling, kunnen bieden:

A. Via een aankooporder:
• ofwel via het document ‘Aankooporder’ overhandigd tijdens de kijkdagen;
• ofwel toegestuurd via email op info@flandersauctions.be;
• ofwel via een bod op de website van het veilinghuis.

B. Via de telefoon:
• Bieden via de telefoon kan door overhandiging van een document ‘telefoonbiedingen’ tijdens de kijkdagen.
• ofwel toegestuurd via email op info@flandersauctions.be; • ofwel via een aanvraag op de website van het veilinghuis.

Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen, of onbereikbaarheid van de koper.

C. Online live.
In dit geval rekent het veilinghuis de bijkomende commissie van zijn online partners door aan de koper. Deze bedragen (onder voorbehoud van wijziging van de derde partij):
• Bidspirit (+1%);
• Drouot (+1,5%);
• Lot-tissimo, The Saleroom, Liveauctioneers of Invaluable (+5%);

Op die manier bedraagt de totale commissie dan 26% (25% + 1%), 26,5% (25 % + 1,5 %), or 30% (25 % + 5%) op de hamerprijs i.p.v. 25%. Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte internetverbindingen en alle gevolgen die daaruit kunnen ontstaan.

Om online live te kunnen deelnemen aan de online-live veiling dient een bieder zich vooraf te registreren bij het externe biedplatform en zich in te schrijven op de veiling om te kunnen deelnemen. Het veilinghuis kan op basis van de historische gegevens van uw profiel uw deelname goedkeuren of weigeren.

Artikel_8
In geval er voor een lot identieke biedingen zijn, krijgt het eerst binnengekomen bod voorrang op de later binnengekomen biedingen. Een schriftelijk bod op voorhand krijgt altijd voorrang op een identiek bod in de zaal, telefonisch- of online bod. In het geval van betwisting zal de aanwezige gerechtsdeurwaarder de eindbeslissing nemen.

Artikel_9
Het ‘te betalen bedrag’ is gelijk aan de som van
• De hamerprijs;
• De heffing voor de veilingkosten;
• De commissie voor de online partners;
• De vergoeding ‘volgrecht van de artiest’
• De eventuele bankkosten en taxen;
• De som wordt verminderd met het bedrag van een eventuele aanbetaling.

Het veilinghuis aanvaardt volgende betaalwijzen: • Cash (t.e.m. € 3.000,00, zie artikel_10);
• Bankoverschrijving;
• Een door de financiële instelling gegarandeerde bankcheque;
• Bankkaarten;
• Kredietkaarten (VISA, Mastercard)

Bij een betaling met een kredietkaart van buiten de ‘Shengen zone’ wordt een supplementaire kostprijs van 3% aangerekend. Deze kostprijs komt bovenop het ‘te betalen bedrag’ zoals hierboven vermeld

Artikel_10
De verkoop gaat door onder contante betaling. De betaling gebeurt steeds vóór of tijdens de afhaling van de goederen. De betalingstermijn voor facturen bedraagt 10 werkdagen na de laatste veilingdag

Ingevolge de wet van 18 september 2017 (’Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’). (Boek III, Art. 67, Paragraaf 2.) mogen bedragen hoger dan € 3.000 enkel betaald worden hetzij met een door de financiële instelling gegarandeerde bankcheque (Belgische banken), hetzij met een debet- of kredietkaart hetzij door overschrijving op onze rekening.

Artikel_11
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de toewijzing. De koper wordt verwacht de algemene toestand van het goed te hebben onderzocht en bezichtigd en zijn bod met volledige kennis van zaken te hebben uitgebracht. Alle inlichtingen en de schattingsprijzen, door het veilinghuis op digitale, schriftelijke of mondelinge manier verstrekt of bepaald, zijn louter informatief en niet bindend.

Noch wegens vergissing, onnauwkeurigheid, of verzuim in de voorstelling, de beschrijving of de foto van de goederen en kunstvoorwerpen, noch wegens stoornis, hinder, de staat van, herstelling, en restauratie aan de goederen en de kunstvoorwerpen heeft de koper verhaal tegen Flanders Auctions, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester.

Artikel_12
Bij beschadigingen aan de tentoongestelde goederen door een bezoeker of klant zal deze aansprakelijk gesteld worden. De door Flanders Auctions minimum geplaatste schattingsprijs geldt als norm voor uitbetaling aan ‘de leverancier’ van het desbetreffende stuk, verhoogd met de geldende commissie (veilingkosten van 25%) en alle bijhorende toeslagen.

Artikel_13
Bij betwisting tijdens de veiling, van welke aard dan ook, is enkel de optredende gerechtsdeurwaarder bevoegd om de geschillen te behandelen en een besluit te nemen, en dit zonder mogelijk verhaal van de eventuele kopers. De beslissing van de gerechtsdeurwaarder is definitief en onherroepelijk.

Artikel_14
Het veilinghuis dat betrokken is bij de doorverkoop van een kunstwerk, is verplicht om de doorverkoop te melden bij het uniek platform www.resaleright.be, en via dit platform het volgrecht te betalen. Het volgrecht geldt in principe tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.

Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs op voorwaarde dat deze minimum 2.000,00 euro bedraagt. Deze verkoopprijs is de prijs die door de koper betaald wordt, exclusief belastingen (zoals BTW), en inclusief kosten of honoraria van tussenpersonen.

Het bedrag van het volgrecht wordt berekend op het bedrag van de hamerprijs, en dit in schijven:
• 4% van de hamerprijs tot en met 50.000 euro;
• 3% van de hamerprijs van 50.000,01 euro t.e.m. 200.000 euro;
• 1% van de hamerprijs van 200.000,01 euro t.e.m. 350.000 euro;
• 0,5% van de hamerprijs van 350.000,01 euro t.e.m. 500.000 euro;
• 0,25% van de hamerprijs boven 500.000 euro.
Het bedrag van het volgrecht is beperkt tot maximum 12.500 euro.

Artikel_15
Eenmaal de toewijzing is uitgesproken zijn de aangekochte goederen onder verantwoordelijkheid van de koper. Vanaf de toewijzing blijven de goederen enkel nog ter plaatse in het veilinghuis op risico en ten laste van de koper. Het veilinghuis kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet-afgehaalde goederen na de toewijzing. Aangekochte goederen kunnen worden afgehaald vanaf de eerste dag volgend op het einde van de veiling. Tijdens de veiling worden geen goederen opgehaald.

De afhaling gebeurt uiterlijk op de 30ste kalenderdag volgend op de laatste dag van de veiling. Als de goederen langer dan 30 dagen blijven staan, heeft het veilinghuis het recht een opslagvergoeding te rekenen van €5 per dag per lot, exclusief 21% BTW. Deze vergoeding moet worden betaald vooraleer de goederen kunnen worden vrijgegeven.

Artikel_16
Elke koper wordt geacht voor eigen rekening te handelen. Hij zal zich niet kunnen beroepen op een opdrachtgever indien hij in gebreke blijft bij de betaling van het hem toegewezen goed.

Artikel_17
Bij een niet-betaling van de goederen (modaliteiten zie art. 10), wordt de procedure rouwkoop opgestart. Het item wordt opnieuw aangeboden bij een volgende veiling. De nalatige koper blijft verantwoordelijk voor het goed tot de realisatie van de rouwkoop, blijft verantwoordelijk voor de kosten gemaakt bij de eerste verkoop (geheven recht van 25%) en is aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst. Hij zal zich onder geen enkel beding kunnen beroepen op een meerprijs van het goed bij een tweede verkoop ingevolge rouwkoop. Het goed heeft vanaf het moment van de toewijzing aan een andere koper, een retroactieve ontbinding van de eerste verkoop tot gevolg.

Artikel_18
Het Veilinghuis staat niet zelf in voor vervoer en/of shipping van de aangekochte goederen. De koper dient zich op voorhand te vergewissen bij het veilinghuis voor eventuele leveringen of verzending van goederen. Alle kosten van verpakking, vervoer, vervoer, douane, verzekering... zijn ten laste van de koper.

Artikel_19
Bij geschillen is enkel de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

 

Datum laatste revisie: 11/03/2024


Een greep uit ons aanbod


Een Greep Uit Ons Aanbod
Boris Valentinovic SCERBAKOV (1916-1995) 'Stilleven met groenten en fruit'. 
Een Greep Uit Ons Aanbod
Constantin Emile MEUNIER (1831-1905) 'Tailleur de Pierre'
Een Greep Uit Ons Aanbod
Constant LAMBRECHT (1915-1993) 'Compositie' circa 1982. 
Een Greep Uit Ons Aanbod
Miguel BERROCAL (1933-2006) 'Le Mini David' circa 1970

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond Flanders Auctions

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg de nieuwe catalogus als eerste in je mailbox