Verras me

Algemene veilingvoorwaarden Flanders Auctions


Antiques Belgium BV,  in de hoedanigheid van Flanders Auctions, verder genaamd ‘het veilinghuis, deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Iedereen die aan de veiling deelneemt, aanvaardt volledig de gestelde voorwaarden:

Artikel 1 
De openbare verkoping vindt plaats te Flanders Auctions, 8750 Wingene, Beernemsteenweg 99, volgens mondeling, schriftelijk, telefonisch en/of online opbod, volgens de gebruikelijke Belgische voorwaarden. De hoogste bieder wordt toegewezen als koper. 

Artikel 2 
Elke koper dient zich te identificeren aan de hand van zijn identiteitskaart of paspoort op het moment van de veiling of tijdens de kijkdagen. Elke nieuwe koper dient minstens 48 uur vóór de veiling zichzelf volledig kenbaar te maken. Handelaars moeten zich identificeren aan de hand van hun BTW-nummer bij ontvangst van het biednummer.

Artikel 3
De verkoop gaat door met contante betaling. Dit wil zeggen dat de betaling steeds gebeurt vóór of tijdens de afhaling van de goederen. Betalingen dienen te gebeuren binnen de 10 kalenderdagen na de laatste veilingdag. 

Ingevolge art10. van de anti-witwaswet mogen bedragen vanaf € 3.000 enkel betaald worden hetzij met een door de financiële instelling gegarandeerde bankcheque (Belgische banken), hetzij met een debet- of kredietkaart, hetzij door overschrijving op onze rekening.

Artikel 4
Op de toewijzingsprijs wordt een recht geheven van 25% of meer (zie art 7 ingeval van Online live) voor de veilingkosten. 

Artikel 5
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de toewijzing. De koper wordt verwacht de algemene toestand van het goed te hebben onderzocht en bezichtigd, en zijn bod met volledige kennis van zaken te hebben uitgebracht. Alle inlichtingen, door het veilinghuis op schriftelijke of mondelinge manier verstrekt, zijn informatief en niet bindend.

Wegens vergissing, onnauwkeurigheid, of verzuim in de beschrijving van de goederen en kunstvoorwerpen, nog wegens stoornis, hinder, de staat van, herstelling, en restauratie aan de goederen en de kunstvoorwerpen heeft de koper heeft geen verhaal tegen Flanders Auctions, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester.

Artikel 6
Bij beschadigingen aan de tentoongestelde goederen door een klant zal deze aansprakelijk gesteld worden. Deze klant moet op zijn beurt zijn verzekeringsmakelaar of advocaat aanspreken en op de hoogte stellen van het ongeluk. De door Flanders Auctions minimum geplaatste schattingsprijs geldt als norm voor uitbetaling aan ‘de leverancier’ van het desbetreffende stuk, met afhouding van de geldende commissie.

Artikel 7
Belgische als buitenlandse kopers die niet aanwezig zijn, of zich niet laten vertegenwoordigen op de veiling, kunnen bieden:

- Via een aankooporder, ofwel overhandigd tijdens de kijkdagen, ofwel toegestuurd via email op info@flandersauctions.be, ofwel via een bod op de website. In geval er voor een lot dezelfde biedingen zijn krijgt het eerst binnengekomen aankooporder voorkeur op de later binnengekomen formulieren. Op de website is het aanmaken van een account verplicht. 

- Via de telefoon. Bieden via de telefoon kan door overhandiging van een document ‘telefoonbiedingen’ tijdens de kijkdagen. Een telefonische bieding begint met het bedrag van de minimumschatting van het desbetreffende lotnummer. Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen, of onbereikbaarheid van de koper. In geval er voor een lot dezelfde biedingen zijn, krijgt het bod uit de zaal altijd voorrang op het bod aan de telefoon. 

- Online live. In dit geval rekent het veilinghuis de commissie van zijn online partners ‘Lot-tissimo’ (3%), Drouot Live (1,5%), Invaluable (5%) en ‘Live Auctioneers (5%), EasyLiveAuctions (3% of 3£ fee) e.a. door aan de koper. Deze betaalt dan 26,5% / 28% of 30% commissie op de hamerprijs i.p.v. 25%.
Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte internetverbindingen en alle gevolgen die daaruit kunnen ontstaan. In geval er voor een lot dezelfde biedingen zijn, krijgt het eerst binnengekomen bod voorkeur op de later binnengekomen biedingen. Een bod uit de zaal zal altijd de voorrang krijgen op een online bod.

Artikel 8
Bij betwisting tijdens de veiling, van welke aard dan ook, is enkel de optredende gerechtsdeurwaarder bevoegd om de geschillen te behandelen en een besluit te nemen, en dit zonder mogelijk verhaal van de eventuele kopers.

Artikel 9
Het veilinghuis is verplicht om aan de auteur van het kunstwerk van grafische of beeldende kunst een onvervreembaar volgrecht uit te betalen, bij de openbare verkoping ervan. Het volgrecht, wordt berekend op de hamerprijs op voorwaarde dat die minstens 2.000 euro bedraagt. Het bedrag van het volgrecht wordt berekend in schijven:

- 4% van het deel van de verkoopprijs t.e.m. 50.000 euro;
- 3% van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro t.e.m. 200.000 euro;- 
- 1% van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro t.e.m. 350.000 euro;
- 0,5% van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro t.e.m. 500.000 euro;
- 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro.

Het bedrag van het volgrecht is beperkt tot een maximumbedrag van 12.500 euro.

Artikel 10
Eenmaal de toewijzing is uitgesproken zijn de loten onder verantwoordelijkheid van de koper. Tijdens de veiling worden geen goederen afgeleverd aan de koper. 

Artikel 11
Elke koper wordt geacht  voor eigen rekening te handelen. Hij zal zich niet kunnen beroepen op een opdrachtgever indien hij in gebreke blijft bij de betaling van het hem toegewezen goed. 

Artikel 12
Bij een niet-betaling van de goederen, wordt de procedure rouwkoop opgestart. Het goed wordt opnieuw aangeboden in de eerstvolgende veiling. De nalatige koper blijft aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst, en blijft verantwoordelijk voor de kosten, gemaakt bij de eerste verkoop (geheven recht van 25%). Hij zal zich onder geen enkel beding kunnen beroepen op een meerprijs van het goed bij een tweede verkoop. Verkoop ingevolge rouwkoop heeft een retroactieve ontbinding van de eerste verkoop tot gevolg. 

Artikel 13
Transport en levering: Antiques Belgium BV staat niet zelf in voor vervoer/shipping van de aangekochte goederen. Gelieve u op voorhand te vergewissen bij het veilinghuis voor eventuele leveringen van goederen. Het veilinghuis kan u informeren over mogelijke transporteurs in de regio. 

Artikel 14
Bij geschillen is enkel de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.  

Legende

De leverancier: Diegene die goederen aflevert met het doel deze te verkopen in een openbare verkoping. 
De koper: diegene aan wie het lot werd toegewezen. 


Onze huidige catalogus Bekijk meer


De Keuze Van De Experts
Albert SERVAES (1883-1966) 'Zonsondergang' olie op doek. 1925
De Keuze Van De Experts
Henry SCHOUTEN (1857/64-1927) 'Ezels op het strand', olie op doek.
De Keuze Van De Experts
Jef LAMBEAUX (1852-1908)(naar) 'Les Lutteurs' een paar beelden gemaakt uit brons.
De Keuze Van De Experts
Een paar Chinese vazen met dubbel decor van krijgers en hofdames, fauna en flora. 19de/20Ste eeuw. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond Flanders Auctions

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg de nieuwe catalogus als eerste in je mailbox